onsdag, juni 12, 2013

Opportunt och odemokratiskt kring nedläggningen av Billinge skola

Vår vän och bygranne Christina Johnsson skrev en insändare som var med i papperstidningen Skånskan igår. De publicerar inte insändare på internet, så därför vill jag gärna dela vår bloggplats till den för enklare spridning.


Enligt Eslövs kommun och kommunalrådet Cecilia Lind är jag och några föräldrar till skyliga till att Billinge skola läggs ned (Skånskan 7 juni 2013). Det känns fantastiskt att jag och en handfull personer till har ett sådant inflytande, att vårt skolval kan ha sådan effekt på kommunens politik. Om det nu är så. Låt mig lyfta fram en alternativ bild.

Till att börja med står det klart att enligt skollagen hemkommunen ansvarar för kvaliteten i utbildningen i de skolor som den bedriver. Rektorn har det pedagogiska ansvaret för skolan.
För det andra är det klart att rektorn för Billinge skola, den före detta skolan, har fått kraftig kritik från Skolinspektionen för sitt bristande pedagogiska ledarskap. Skolinspektionen pekar i sin tillsyn på att detta har fått följder för verksamheten vid skolan bland annat genom att personalen inte erhållit kompetensutveckling. Det saknas (vid granskningstillfället) bibliotek och barnen som lämnar skolan har enligt inspektionen bristfälliga kunskaper i vissa ämnen, däribland matematik.

Det framgår således entydigt från den statliga tillsynen av Eslövs skola i Billinge att rektorn inte sköter sitt uppdrag och av det skälet föreläggs huvudmannen att åtgärda detta. Märk väl att ett föreläggande är en allvarlig kritik från Skolinspektionen.
Följaktligen är det riktigt att dra slutsatsen att Eslövs kommun inte skötte sitt åtagande enligt skollagen när det gäller Billinge skola.

När jag som förälder stod inför valet att välja skola för mitt barn förra våren var det inte ett enkelt val. Jag hade trots allt flyttat hit för att leva i byn och låta mitt barn växa upp här. Men - efter att ha fått kunskaper från föräldrar som tidigare haft sina barn i skolan, efter att ha haft barnet i förskolan där delar av verksamheten var knuten till skolan, efter att ha varit på besök i skolan och sett hur det ser ut (inte minst på skolgården eller i ”biblioteket”) och efter att ha haft en hel del kontakt med personal vid skolan (och erfarit att de brutit mot bland annat sekretesslagen i relation till någon annans barn) framstod det som mycket tveksamt om skolan kunde leverera den utbildning som jag vill ge mitt barn.

Som förälder måste jag ta mitt ansvar för mitt barns lärande. Det är en självklarhet. Jag kan på inga villkor sätta barnet i en skola som inte följer lagen, som inte sätter det pedagogiska ledarskapet högst. Eslöv är heller inte känt för bra skolor eller en god skolpolitik. Jag är dessutom expert i offentlig rätt och skolfrågor och professionellt engagerad i lärandeprocesser och respekt för barnet. Det är sett ur det perspektivet omöjligt att ha mitt barn i en skola med en statligt konstaterad bristfällig rektor, undermålig kompetensutveckling hos personalen (hur välvillig den än är), avsaknad av samråd och föräldrainflytande och i en skola där barn inte kan det de ska när de går ut skolan. Och då har jag inte nämnt min och min familjs personliga livssituation.
De argument som Eslövs kommun med kommunalrådet Cecilia Lind i spetsen för fram är synnerligen oförskämda, bygger på okunnighet och framför allt på en ovilja att erkänna ansvar för egna tillkortakommanden i ledningen av en angelägen verksamhet. Om man lägger argumentationen från kommunen på bordet i kronologisk ordning så ser man dessutom att de förändras på ett opportunt sätt. 

Från början handlar de om att Billinge tar resurser från Stehag och att det inte är riktigt att driva skolor med färre än 100 barn (fast merparten av Sveriges skolor i själva verket har färre en 100 barn). Nu handlar det om att föräldrarna till nitton barn valt en annan skola (helt lagenligt) och därigenom bär skulden för att skolan läggs ned.
OK, om vi hade låtit våra barn gå i Billinge skola, hade kvaliteten blivit bättre då? Hade rektorn förmått att vara på plats då? Hade hon lett verksamheten enligt lagen och sett till att barnen nådde sina lärandemål och personalen kompetensutvecklades som den borde? Hade hon blivit en god pedagogisk ledare då?
Är det egentligen inte så att Eslövs skolor går med ett kraftigt underskott under nuvarande skollednings regim? Är det inte så att skolledningen helt ignorerat att den kraftfulla kritik som Skolinspektionen riktat mot rektorn?
Och är det inte så - egentligen - att Eslövs kommun stänger skolan för att den har just de problemen, det ekonomiska , bristerna i ledarskap och avsaknad av visioner för skolan? Och att kommunen inte kunde leva upp till lagens kvalitetskrav?
Det oförskämda är att kommunen – med kommunalrådet Cecilia Lind i spetsen - använder mig och de andra föräldrar som fattat beslut för sina barns bästa som undanflykt. Det är fult och oansvarigt av det offentliga, fult för att det är lögn, fult för att kommunen ställer en redan sårad bys innevånare mot varandra, oansvarigt för att kommunen har ett större uppdrag än att skydda sig själv och sin självbild.
Det är med rätta som många i Billinge är upprörda, inte så mycket över att skolan har lagts ned även om det i sig är en stor sorg och bedrövelse, utan för att kommunens företrädare argumenterar ohederligt och opportunt efter att ha nekat människor möjlighet att ta del i beslut som har stor konsekvens för vardagen för många barn och deras familjer, för byn och för bygden.

Christina Johnsson

Billinge

Inga kommentarer: